Q&A

Over Watertruck

Hoe rechtvaardigt de Europese Unie tussenkomst in de markt, terwijl aangaande de door de sector gevraagde maatregelen, zij altijd heeft verklaard dat tussenkomst niet is toegelaten?

Watertruck+ wil een economisch haalbaar alternatief voor wegtransport invoeren via een flexibel model van transport over het water dat het huidige waterwegvervoer aanvult.

Het project heeft tot doel om de nieuwe Watertrucks te gebruiken voor goederenstromen die niet worden vervoerd via de bestaande vloot van niet aan het project deelnemende operatoren. Dit betekent dat er geen interventie is in de bestaande markt. Bovendien verwachten we een stijging van het marktaandeel van binnenwateren in de Europese modal split.

Als voorbeeld van een eerste testcase, heeft Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) voor het project Nieuwe Stede toegezegd goederen via Watertruck+ te vervoeren bestaande uit 415.000 ton grond gespreid over 7 jaar. Zonder Watertruck+ zouden deze ladingen via de weg zijn vervoerd.

Waarom en hoeveel investeert Europa in dit project?

Het totale budget voor Watertruck+ bedraagt 23 miljoen euro, waarvan 11,5 miljoen euro wordt bijgedragen door de Europese Commissie. De private partijen investeren minstens 9,5 miljoen euro voor de bouw van de vloot. De resterende 2 miljoen euro komt van de Vlaamse Overheid voor projectcoördinatie en onderzoek.

Hoe zal Watertruck+ de productiviteit van de schippers vergroten?

Door laden en lossen van elkaar te ontkoppelen, hoeft het boordpersoneel alleen maar te varen en niet langer te wachten tot de bestemmeling gelost of geladen heeft. Gedurende die tijd kan het personeel het transport van andere duwbakken afhandelen.

Geen logies betekent eveneens een geoptimaliseerde nuttige vracht en efficiëntie.

Vervoerscapaciteit Watertruck (CEMT I) vergeleken met Spits Transportcapaciteit Watertruck (CEMT II) vergeleken met Kempenaar
Vrachtgewicht (mt) +15% +12%
Vrachtvolume (m3) +18% +20%
Containers (TEU) N/A +20%

Binnen het Watertruck+ concept kan een werkrooster met dagshiften worden voorzien. Op het einde van zijn shift, kan de schipper naar huis. De noodzaak om meerdere weken aan boord te wonen valt weg, wat het beroep aantrekkelijker maakt voor jonge schippers.

Wie gaat de vaartuigen exploiteren en wie gaat de Watertruck-ladingen organiseren?

In de ‘Ontwerp en bouw om te gebruiken’-overeenkomsten die tussen alle individuele operatoren en Watertruck+ bvba zijn afgesloten, wordt bepaald dat, gedurende de periode van deze overeenkomst (die start bij ondertekening en eindigt op 31 december 2020), Watertruck+ bvba eigenaar blijft van de vaartuigen en de ladingen zal organiseren. Het zijn daarentegen de individuele operatoren die de ladingen zullen plannen en de vaartuigen uitbaten.

Na deze periode, heeft de operator het recht op een calloptie die hem in staat stelt zijn order te kopen en voort te gebruiken. Dit gebruik is echter onderworpen aan de verplichting om – gedurende een periode van minstens 4 jaar – de doelstellingen van Watertruck+ te blijven naleven. Dit geeft aan dat de vaartuigen ten vroegste op 1 januari 2025 de vrije markt betreden.

Welke openbare instellingen nemen deel aan het project?

De volgende partijen zijn vandaag binnen het Watertruck+ project vertegenwoordigd.

Vlaamse Regering: op 11 september 2014 heeft de Europese Commissie een oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd binnen het CEF Transport-Oproepen Meerjarig Werkprogramma 2014. Op 26 februari 2015, heeft de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister Ben Weyts, een toepassing voor het Watertruck+ project ingediend. Dit heeft geleid tot de ondertekening van een subsidie-overeenkomst tussen INEA en de Vlaamse Regering op 4 december 2015, waarbij Waterwegen & Zeekanaal nv als hoofdpartner zal optreden.

Uitvoeringsorganen – bvba Watertruck+: De Vlaamse Regering heeft Waterwegen & Zeekanaal nv en De Vlaamse Waterweg (voorheen nv De Scheepvaart) belast om samen met het expertisecentrum Smart Mobility van Antwerp Management School (voorheen Vlaams Instituut voor Mobiliteit) het project uit te voeren, waarvoor het Special Purpose Vehicle (SPV) bvba Watertruck+ is opgericht.

Bvba Watertruck+ is verantwoordelijk voor de projectontwikkeling, het ontwerp (standaardisering, ontwerp, innovatie), de bouw en levering van de vaartuigen aan de operatoren, de creatie van een masterplan, de verspreiding van de projectresultaten en de communicatie. De openbare partijen zijn de initiatiefnemers van het Watertruck+ project en waren betrokken in het voorafgaande Interreg-project. Zij zijn de oprichters van bvba Watertruck+.

Verladers: Binnen Call I heeft verlader Waterwegen & Zeekanaal (Project Nieuwe Stede), via een openbare aanbestedingsprocedure, een operator toegewezen voor het vervoer van 415.000 ton/7 jaar, waarmee het een modal shift verwezenlijkt van vrachtstromen naar transport over het water.

Operatoren: begin 2015 heeft operator De Cloedt de overeenkomst ‘Ontwerp en bouwen voor gebruik’ afgesloten, als resultaat van Call I. Door deze individuele overeenkomsten, verbindt zij zich ertoe om 10 CEMT-I duwbakken en 6 CEMT-II duwbakken in gebruik te nemen voor de uitvoering van hun activiteiten. De Cloedt zal mee investeren in de vaartuigen die voor hun vrachtstromen moeten worden gebouwd. De operator heeft verklaard praktische ervaring te hebben met de binnenscheepvaart en over voldoende vracht te beschikken. Tijdens de selectieprocedure is er veel belang gehecht aan nieuwe vrachtstromen en aan vrachtstromen die in aanmerking kunnen komen voor modal shift.

In september 2016 heeft Watertruck+ een tweede call bekendgemaakt om extra verladers en operatoren te vinden. Ten gevolge van deze tweede call zijn bijkomende ‘Ontwerp en bouwen voor gebruik’-overeenkomsten getekend met de operatoren De Cloedt en André Celis.

Wat is het verschil tussen het Interreg-project Watertruck en het TEN-T-project Watertruck+?

Waar het Interreg-project Watertruck veeleer een haalbaarheidsstudie was om te onderzoeken of er een reëel potentieel bestaat voor deze nieuwe vervoerswijze, streeft het TEN-T Watertruck+ project naar een schaalvergroting van het Watertruck-concept op EU-vlak door een masterplan te ontwikkelen en een daadwerkelijke vloot van de Watertrucks te bouwen, die in proefprojecten zijn gebruikt.

Het Interreg-project Watertruck is een project dat uitgaat van goederentransport over kleine waterwegen (CEMT I-IV), waarmee het economische potentieel van een regio tot ontwikkeling kan komen dankzij het gebruik van kleine, zichzelf voortstuwende of niet-gemotoriseerde, gestandaardiseerde duwbakken. Binnen dit project zijn de volgende werkpakketten reeds behandeld:

 • Vlootanalyses in België, Frankrijk en Nederland.
 • Identificatie van nieuwe en bestaande markten met hoge toegevoegde waarde en categorieën van goederenstromen die het meeste voordeel halen uit de door Watertruck aangeboden mogelijkheid om varen enerzijds en lossen & laden anderzijds van elkaar los te koppelen.
 • Financieringsmodellen en -structuren bestuderen.
 • Learnings formuleren op basis van duwboten-duwbakcombinaties in klasse V en hoger.
 • Persoonlijke kwesties.
 • Oplossing voor implementatie van optimale Watertruck-patronen voor CEMT-klassen I, II, III, IV en zeehavengebieden.
 • Vastleggen van de optimale samenstelling van Watertruck duwbakvolumes.
 • Identificatie en selectie van industriële Watertruck-goederenstromen in België, Frankrijk en Nederland.
 • Transport-economische haalbaarheid bewijzen en de toegevoegde waarde tonen voor het ontkoppelen van de los- en laadactiviteiten van het varen.
 • Onderzoek van de mogelijkheden om duurzame technieken in het Watertruck-concept te verwezenlijken in het licht van economische leefbaarheid
 • Identificatie en selectie van industriële Watertruck-vrachtstromen (testcases).
 • Regional Watertruck Group Demand Models.
 • Onderzoek naar technische opportuniteiten en productiecapaciteit voor serieproductie van kleine duwbakken.
 • Verspreiding van het concept.

Het Watertruck+ project, een TEN-T/CEF-project, brengt het concept van Watertruck tot leven door een vloot vaartuigen in te voeren bestaande uit kleine zelf-voortgestuwde of niet-voortgestuwde, gestandaardiseerde duwbakken en duwboten, in konvooi gebruikt.

Watertruck+ streeft naar een complementaire oplossing voor de bestaande binnenwateren. Het doel bestaat erin om de markt te ondersteunen met businesscases voor een grote Europese vloot aan vaartuigen door het Watertruck+ concept in verscheidene Europese regio’s te lanceren. Het project bestaat uit de volgende werkpakketten:

 • Marktbenadering: ontwikkeling van businesscases die het engagement van de verladers betrekken.
 • Overeenkomsten aangaan met de logistieke operatoren – selectie en ontwikkeling van businesscases.
 • Voorbereiding van het operationele programma – ontwikkeling van planningmodellen en monitoringtools, beslissen over noodzakelijke uitrusting (voortgestuwd, duwboten, pontons), oprichten van het handelsbedrijf (een Special Purpose Vehicle).
 • Ontwerp van het vaartuig.
 • Bouw van Watertruck+, bouwen voor gebruik
 • Test van Watertruck+ in echte omstandigheden.
 • Ontwikkeling van het masterplan om Watertruck+ op grotere schaal te brengen.
 • Communicatie en verspreiding.
 • Projectcoördinatie.

Watertruck+ gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan Watertruck+ voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Ik ga akkoord